Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bảng so sánh các chức năng mới nhất của iQB 8.0
31/08/2015

Bảng so sánh các chức năng mới nhất của iQB 8.0


Stt

Chức năng

iQB 1.0

2004

iQB 2.0

2006

iQB 3.0

2007

iQB 4.0

2009

iQB 5.0

2010

iQB60

2012

iQB70

2013

iQB80

2015

1.

Khởi tạo CSDL

2.

Font chữ hỗ trợ

Font 8-bit

Font 8-bit

Font 8-bit

Font 16-bit Unicode

Font 16-bit Unicode

Font 16-bit Unicode

Font 16-bit Unicode

Font 16-bit Unicode

3.

Khởi tạo CSDL theo wizard tự động nhập kỹ năng và kiến thức của các môn học

-

-

các môn học THPT

toàn bộ môn học TH, THCS, THPT

toàn bộ từ TH, THCS, THPT

toàn bộ từ TH, THCS, THPT

toàn bộ từ TH, THCS, THPT

toàn bộ từ TH, THCS, THPT

4.

Khởi tạo nhanh CSDL với khả năng tạo nhanh kỹ năng và ma trận kiến thức

-

-

-

-

-

-

Tính năng này phù hợp cho các CSDL môn học ngoài khối phổ thông

Tính năng này phù hợp cho các CSDL môn học ngoài khối phổ thông

5.

Đưa CSDL lên mạng Internet

-

-

-

-

-

-

-

Thông qua iQB.net

6.

Truy cập CSDL ngân hàng câu hỏi trên Internet

-

-

-

-

-

-

-

Thông qua iQB Moon

7.

Nhập kỹ năng, ma trận kiến thức

hỗ trợ kéo thả

hỗ trợ kéo thả

hỗ trợ kéo thả

hỗ trợ kéo thả

8.

Nhập câu hỏi chính.

9.

Nhập câu hỏi tạm thời

10.

Điều chỉnh, sửa trực tiếp thông tin câu hỏi bất kỳ trong CSDL.

11.

Các dạng câu hỏi hỗ trợ của phần mềm

câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, tự luận

câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, tự luận

câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, tự luận

câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, tự luận

Bổ sung thêm loại câu hỏi điền khuyết, cặp đôi

Câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi

Bổ sung thêm 2 loại câu hỏi điền khuyết: kéo thả, điền từ và chọn từ

Bổ sung thuộc tính Dạng nội dung (Text Type) của câu hỏi

12.

Câu hỏi hỗ trợ kiểm tra Online

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm

Bổ sung thêm dạng câu hỏi: điền khuyết + cặp đôi.

Bổ sung thêm 3 dạng câu hỏi điền khuyết: kéo thả từ, điền từ và chọn từ.

Bổ sung thêm câu hỏi tự luận với đáp án tường minh

13.

Câu hỏi phụ trong câu hỏi dài hỗ trợ:

tự luận và trắc nghiệm

tự luận và trắc nghiệm

tự luận và trắc nghiệm

tự luận và trắc nghiệm

tự luận và trắc nghiệm

tự luận và trắc nghiệm

Tự luận, trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi

Tự luận, trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi

14.

Câu hỏi kèm âm thanh, video và media khác

-

-

-

-

-

15.

Thu âm trực tiếp cho dữ liệu Media

-

-

-

-

-

16.

Nhập nhanh câu hỏi (Quick Input).

17.

Nhập câu hỏi chính thức từ Text Editor

-

-

-

18.

Nhập câu hỏi tạm thời từ Text Editor

-

-

-

19.

Nhập câu hỏi nhanh từ Text Editor

-

-

-

20.

Chuyển nhập câu hỏi từ DOC File vào CSDL

-

-

Chỉ câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận

tất cả các dạng câu hỏi, trắc nghiệm, tự luận, ngắn, dài, tự động nhận biết các dạng câu hỏi

tất cả các dạng câu hỏi, chuyển nhập cả âm thanh và video files

tất cả các dạng câu hỏi, chuyển nhập cả âm thanh và video files

tất cả các dạng câu hỏi, chuyển nhập cả âm thanh và video files

21.

In DS câu hỏi, chuyển ra DOC File

Chỉ chuyển ra rtf File

Chỉ chuyển ra rtf File

Chuyển ra DOC file

in cả mã điều khiển câu hỏi khi chuyển nhập

in tất cả các dạng mã điều khiển

in tất cả các dạng mã điều khiển

in tất cả các dạng mã điều khiển

in tất cả các dạng mã điều khiển

22.

Kiểm tra lỗi logic câu hỏi

-

-

23.

Chức năng xem nhanh và kiểm tra từng câu hỏi trong CSDL

-

-

-

-

-

-

Chức năng mới từ iQB 7.0

Chức năng mới từ iQB 7.0

24.

Nhập mẫu đề kiểm tra.

-

chỉ có kiểu Tỉ lệ phần trăm kiến thức

Bổ sung thêm kiểu Sơ đồ Test

hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các loại câu hỏi

hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các loại câu hỏi

Nâng cấp thông tin Sơ đồ Test.

Hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các loại câu hỏi và ma trận đề

Hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các loại câu hỏi và ma trận đề

25.

Cho phép nhập điểm từng câu hỏi trong Sơ đồ Test của mẫu đề kiểm tra.

-

-

-

-

-

-

26.

Khái niệm Ma trận đề trong mẫu đề kiểm tra.

-

-

-

-

-

-

Khái niệm mới có trong iQB 7.0

Khái niệm mới có trong iQB 7.0

27.

Nhập thông tin mẫu đề kiểm tra thông qua Ma trận đề

-

-

-

-

-

-

28.

Mô hình nhóm mẫu đề kiểm tra

tuyến tính 1 chiều

tuyến tính 1 chiều

tuyến tính 1 chiều

tuyến tính 1 chiều

mô hình cây nhiều mức

mô hình cây nhiều mức

mô hình cây nhiều mức

mô hình cây nhiều mức

29.

Kiểm tra khả năng sinh tự động đề từ Mẫu đề kiểm tra kiểu Sơ đồ Test

-

-

Bổ sung các lựa chọn kiểm tra

Bổ sung các lựa chọn kiểm tra cho kiểu câu hỏi điền khuyết, cặp đôi

Có lựa chọn kiểm tra cho kiểu câu hỏi điền khuyết, cặp đôi

Có lựa chọn kiểm tra cho kiểu câu hỏi điền khuyết, cặp đôi

Có lựa chọn kiểm tra cho kiểu câu hỏi điền khuyết, cặp đôi

30.

Kiểm tra khả năng sinh tự động đề từ Mẫu đề kiểm tra kiểu Tỉ lệ kiến thức

-

-

-

-

31.

Mô hình đề kiểm tra

Test File (*.qbt)

Test File (*.qbt)

Test File (*.qbt)

Test File (*.qbt)

Test File (*.qbt)

Bổ sung thêm khái niệm Quiz File (*.qbtz)

Test File (*.qbt)

Quiz File (*.qbtz)

Test File (*.qbt)

Quiz File (*.qbtz)

32.

Chức năng khởi tạo đề kiểm tra trực tiếp (không qua mẫu đề kiểm tra)

33.

Chức năng khởi tạo đề kiểm tra nhanh theo mẫu đề kiểm tra.

-

34.

Nhập và điều chỉnh nhóm câu hỏi của Test File.

-

-

35.

Tự động sắp xếp và tạo nhóm câu hỏi cho đề kiểm tra

-

-

-

-

36.

Nhập trực tiếp một Test File

37.

Điều chỉnh, thay đổi thông tin chi tiết cho một Test File

38.

Thay thế nhanh 1 câu hỏi của Test File từ nguồn CSDL Ngân hàng câu hỏi

-

-

-

-

-

-

-

39.

Khởi tạo đa đề kiểm tra

-

-

-

-

-

-

-

Chức năng này đưa vào iQB Lion

40.

Điều chỉnh kỹ năng và phạm vi kiến thức của câu hỏi (chính thức và tạm thời) đã nhập trong CSDL.

bổ sung tính năng kéo thả trong màn hình lệnh nhập ma trận kiến thức

Có tính năng kéo thả trong màn hình lệnh nhập ma trận kiến thức

Có tính năng kéo thả trong màn hình lệnh nhập ma trận kiến thức

Có tính năng kéo thả trong màn hình lệnh nhập ma trận kiến thức

41.

Trộn và xáo trộn câu hỏi Test

bổ sung tính năng chỉ xáo trộn câu hỏi bên trong các nhóm câu hỏi

hỗ trợ toàn bộ các loại câu hỏi

Bổ sung lựa chọn chỉ hoán vị các phương án câu hỏi trắc nghiệm

Bổ sung lựa chọn chỉ hoán vị các phương án câu hỏi trắc nghiệm

Bổ sung lựa chọn chỉ hoán vị các phương án câu hỏi trắc nghiệm

42.

Số lượng câu hỏi được phép nhập trong CSDL

không hạn chế

không hạn chế

không hạn chế

không hạn chế

không hạn chế

không hạn chế

không hạn chế

không hạn chế

43.

Số lượng câu hỏi được phép khởi tạo trong một Test File

200

200

200

200

200

200

200

200

44.

Số lượng đề kiểm tra được phép mở

10

10

10

10

10

10

10

10

45.

Xem trước đề kiểm tra (print preview)

46.

In đề kiểm tra

bổ sung tính năng tự động căn chỉnh các đáp án khi in đề kiểm tra

bổ sung tính năng tự động căn chỉnh các đáp án khi in đề kiểm tra

bổ sung tính năng tự động căn chỉnh các đáp án khi in đề kiểm tra

bổ sung tính năng tự động căn chỉnh các đáp án khi in đề kiểm tra

bổ sung tính năng tự động căn chỉnh các đáp án khi in đề kiểm tra

Bổ sung chức năng in đề kiểm tra ra mẫu giấy thi A3

47.

In đề kiểm tra ra mấu giấy thi A3

-

-

-

-

-

-

-

Chức năng này đưa vào iQB Lion

48.

Đánh giá và tìm kiểm câu hỏi trong CSDL.

-

-

49.

Điều chỉnh nhóm câu hỏi theo ma trận kiến thức.

-

-

50.

Xem thông tin Test File

51.

Xem và sửa thông tin Test File (không cho phép sửa nội dung câu hỏi của đề kiểm tra)

bổ sung thêm tính năng phân nhóm câu hỏi

52.

Kiểm tra lỗi Logic đề kiểm tra

-

Áp dụng cho tất cả các dạng câu hỏi mới

Áp dụng cho tất cả các dạng câu hỏi mới

53.

Khởi tạo, sửa và nhập trực tiếp đề kiểm tra

bổ sung thêm tính năng chuyển nhập câu hỏi từ DOC file

bổ sung thêm tính năng chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor

các tính năng chuyển nhập từ DOC file và từ Text Editor tự động nhận biết các loại câu hỏi

các tính năng chuyển nhập từ DOC file và từ Text Editor tự động nhận biết các loại câu hỏi

các tính năng chuyển nhập từ DOC file và từ Text Editor tự động nhận biết các loại câu hỏi

Bổ sung 2 tính năng thay thế câu hỏi và bổ sung thêm từ CSDL

54.

Tách, ghép đề kiểm tra

55.

Kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra

56.

Các hình thức kiểm tra trực tuyến

chỉ có 1 hình thức: kiểm tra chuẩn

chỉ có 1 hình thức: kiểm tra chuẩn

bổ sung thêm hình thức kiểm tra nhanh

hỗ trợ 2 hình thức kiểm tra: chuẩn và nhanh

bổ sung thêm hình thức kiểm tra mở

bổ sung thêm hình thức kiểm tra công cộng và IQ

Toàn bộ các hình thức kiểm tra đã hỗ trợ tất cả các dạng câu hỏi.

Toàn bộ các hình thức kiểm tra đã hỗ trợ tất cả các dạng câu hỏi.

57.

Lệnh kiểm tra thử (kiến thức)

-

-

đổi tên thành kiểm tra kiến thức

đổi tên thành kiểm tra kiến thức

đổi tên thành kiểm tra kiến thức

đổi tên thành kiểm tra kiến thức

58.

Chức năng kiểm tra nhanh

-

-

-

đưa vào như một lựa chọn của lệnh kiểm tra chính thức

-

-

-

59.

Skin cho màn hình Test Online

-

Chỉ có skin cho kiểu kiểm tra chuẩn, nhanh và mở

Chỉ có skin cho kiểu kiểm tra chuẩn, nhanh và mở

Chỉ có skin cho kiểu kiểm tra chuẩn, nhanh và mở

60.

Ghi kết quả kiểm tra vào Log File

-

Trong iQB 6.0, chức năng kiểm tra chính thức sẽ tách ra thành các phần mềm riêng

-

Trong tương lai chức năng kiểm tra chính thức sẽ tách ra thành các phần mềm riêng

Mở rộng tính năng này trong iCloud Tester

61.

Chấm bài kiểm tra trực tiếp

-

chỉ hỗ trợ câu hỏi trắc nghiệm với <=4 đáp án

chỉ hỗ trợ câu hỏi trắc nghiệm với <=4 đáp án

chỉ hỗ trợ câu hỏi trắc nghiệm với <=4 đáp án

hỗ trợ tổng quát cho tất cả các loại câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi

hỗ trợ tổng quát cho tất cả các loại câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi

hỗ trợ tổng quát cho tất cả các loại câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi

hỗ trợ tổng quát cho tất cả các loại câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi, tự luận

62.

Chức năng in mẫu chấm bài trắc nghiệm theo đề kiểm tra

-

-

-

-

63.

Import / Export Database

bổ sung thêm tính năng visual importing, dùng chuột kéo thả trên ma trận kiến thức

Tính năng visual importing, dùng chuột kéo thả trên ma trận kiến thức

Tính năng visual importing, dùng chuột kéo thả trên ma trận kiến thức

Tính năng visual importing, dùng chuột kéo thả trên ma trận kiến thức

64.

Quản trị người dùng

65.

Thống kê dữ liệu đầy đủ

Bổ sung thêm 1 thống kê phân bổ theo kiến thức lõi.

66.

Sao lưu dữ liệu

67.

Nhập và khởi tạo trực tiếp Quiz File

-

-

-

-

-

Có trong pm iQB Quiz Maker

Có trong pm iQB Quiz Maker

Có trong pm iQB Quiz Maker

68.

Khởi tạo nhanh Quiz File từ CSDL

-

-

-

-

-

Có trong pm iQB Quiz Maker

Có trong pm iQB Quiz Maker

Có trong pm iQB Quiz Maker

69.

Chuyển đổi Test File --> Quiz File

-

-

-

-

-

-

-

-

70.

Chuyển đổi Quiz File --> Test File

-

-

-

-

-

Có trong pm iQB Quiz Maker

Có trong pm iQB Quiz Maker

Có trong pm iQB Quiz Maker

71.

Các dạng câu hỏi có trong Quiz File

-

-

-

-

-

Có 3 loại câu hỏi: đúng/sai, trắc nghiệm 1 đúng, trắc nghiệm nhiều đúng

Bổ sung thêm 4 dạng nữa: điền khuyết kéo thả, điền khuyết điền từ, điền khuyết chọn từ, cặp đôi

Bổ sung thêm 01 dạng câu hỏi tự luận với đáp án tường minh.

72.

Chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor vào Quiz File

-

-

-

-

-

-

-

73.

Công nghệ iCloud Test

-

-

-

-

-

-

74.

Công nghệ iQB.net trực tuyến

-

-

-

-

-

-

-

75.

iCloudTest nhúng trong Cùng học

-

-

-

-

-

-

-URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7945

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn