Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

[iQB] Bài 7.Trộn câu hỏi đề kiểm tra
28/11/2019

Chức năng này được thiết kế với mục đích từ một đề TEST cho trước có thể tạo ra nhiều đề TEST tương đương với đề ban đầu nhưng với thứ tự xuất hiện các câu hỏi hoặc đáp án khácnhau. Cách làm này sẽ hạn chế việc học sinh có thể xem và chép bài làm của nhau trong cùng một lớp học.


Cách thực hiện: Từ thực đơn của phần mềm thực hiện lệnh.

Đề kiểm tra -->Khởi tạo và trộn câu hỏi kiểm tra.

Cửa sổ của lệnh xuất hiện có dạng sau:

Chọn thông tin chính cho việc trộn và khởi tạo đề kiểm tra bao gồm:

- Số lượng đề cần khởi tạo.

- Mã đề kiểm tra của các đề được khởi tạo và thông tin của tệp ghi đáp án: Mặc định phần mềm tự động sinh hoặc Nhập trực tiếp mã đề kiểm tra

- Xuất thông tin đáp án ra File. Nếu lựa chọn này được kích hoạt, toàn bộ các đáp án của các đề kiểm tra được khởi tạo sẽ được ghi ra một tệp Excel. Tên của tệp này và thư mục lưu trữ cần được nhập tại vị trí ngay phía dưới của lựa chọn. Tên mặc định của tệp Excel là Testpermute.xls.

 Khuôn dạng của tệp Excel có dạng như trong hình dưới đây.

Lựa chọn cách trộn thứ tự câu hỏi, cũng có 2 lựa chọn sau đây:

(1) Lựa chọn cho phép chỉ trộn thứ tự các câu hỏi, không xáo trộn phương án trả lời hay xáo trộn cả câu hỏi cùng với phương án trả lời.

(2) Lựa chọn cho phép xáo trộn các câu hỏi phụ của một câu hỏi dài.


Chọn Thư mục dùng để lưu trữ các đề kiểm tra sẽ được khởi tạo. Mặc định thư mục này chính là thư mục lưu trữ đề kiểm tra hiện thời. Nhấn nút ... để thay đổi thư mục lưu trữ.

Nhấn nút  để tiến hành lệnh. Nhấn nút Thoát để đóng cửa sổ và kết thúc lệnh.

Cửa sổ có dạng sau xuất hiện khi đã thực hiện xong lệnh.

- Để mở tệp Excel lưu trữ các phương án trả lời của các đề đã khởi tạo, nhấn nút   

- Nhấn nút   để xem toàn bộ các đề được tạo ra.

- Nhấn nút để đóng cửa sổ lệnh Trộn và Khởi tạo đề kiểm tra.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=8256

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn