Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

CÙNG HỌC VÀ DẠY TOÁN - phần mềm không thể thiếu của mỗi giáo viên Tiểu học - Phần 6 - Lớp 4
27/06/2006

V. Khả năng hỗ trợ của phần mềm CÙNG HỌC & DẠY TOÁN trong chương trình môn Toán bậc Tiểu học

Trong phần này sẽ mô tả chi tiết khả năng hỗ trợ của bộ phần mềm Cùng học Toán + Cùng học và dạy Toán cho giáo viên bậc Tiểu học theo chương trình khi giảng dạy trên lớp. Chúng tôi căn cứ dựa trên bộ sách giáo khoa Toán Tiểu học mới do Nhà xuất bản giáo dục ấn hành năm 2006. Hiện tại bộ phần mềm chỉ hỗ trợ cho các dạng toán cộng, trừ, nhân, chia các số dạng phép toán trực tiếp. Trong tương lai chúng tôi sẽ phát triển phần mềm này để có thể hỗ trợ cho các phạm vi kiến thức còn lại của chương trình.

Chú thích cho các ký hiệu trong bảng:

Chưa hỗ trợ:

Hỗ trợ học sinh ôn luyện và làm bài tập:

Hỗ trợ giáo viên giảng dạy một phần:

Hỗ trợ giáo viên giảng dạy toàn phần:

CHƯƠNG TRÌNH LỚP 4:


STT Nội dung Hỗ trợ

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

243

Ôn tập các số đến 100000

244 Biểu thức có chứa một chữ
245 Các số có sáu chữ số
246 Hàng và lớp
247 So sánh các số có nhiều chữ số
248 Triệu và lớp triệu
249 Dãy số tự nhiên
250 Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
251 So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
252 Yến, tạ, tấn
253 Bảng đơn vị đo khối lượng
254 Giây, thế kỷ
255 Tìm số trung bình cộng
256 Biểu đồ

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

1. Phép cộng và phép trừ:

257 Phép cộng
258 Phép trừ
259 Biểu thức có chứa hai chữ
260 Tính chất giao hoán của phép cộng
261 Biểu thức có chứa ba chữ
262 Tính chất kết hợp của phép cộng
263 Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
264 Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
265 Hai đường thẳng vuông góc
266 Hai đường thẳng song song
267 Thực hành vẽ hình chữ nhật
268 Thực hành vẽ hình vuông

2. Phép nhân

269 Nhân với số có một chữ số
270 Tính chất giao hoán của phép nhân
271 Nhân với 10,100, 1000..., chia cho 10, 100 , 1000...
272 Tính chất kết hợp của phép nhân
273 Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
274 Đề-xi-mét vuông
275 Mét vuông
276 Nhân một số với một tổng
277 Nhân một số với một hiệu
278 Nhân với số có hai chữ số
279 Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
280 Nhân với số có 3 chữ số

3. Phép chia

281 Chia một tổng cho một số
282 Chia cho số có một chữ số
283 Chia một số cho một tích
284 Chia một tích cho một số
285 Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
286 Chia cho số có hai chữ số
287 Thương có chữ số 0
288 Chia cho số có ba chữ số

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

1. Dấu hiệu chia hết cho 2,5, 9,3

289 Dấu hiệu chia hết cho 2
290 Dấu hiệu chia hết cho 5
291 Dấu hiệu chia hết cho 9
292 Dấu hiệu chia hết cho 3
293 Ki-lô-mét vuông

2. Giới thiệu hình bình hành

294 Hình bình hành
295 Diện tích hình bình hành

Chương 4: Phân số- các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi.

1. Phân số

296 Phân số
297 Phân số và phép chia với số tự nhiên
298 Phân số bằng nhau
299 Rút gọn phân số
300 Quy đồng mẫu số các phân số
301 So sánh hai phân số cùng mẫu số
302 So sánh hai phân số khác mẫu số

2. Các phép tính với phân số

303 Phép cộng phân số
304 Phép trừ phân số
305 Phép nhân phân số
306 Tìm phân số của một số
307 Phép chia phân số

3. Giới thiệu hình thoi

308 Hình thoi
309 Diện tích hình thoi

Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

1. Tỉ số- Một số bài toán liên quan đến tỉ số

310 Giới thiệu tỉ số
311 Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
312 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

313 Tỉ lệ bản đồ
314 Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
315 Thưc hành

Chương 6: ôn tập

316 Ôn tập về số tự nhiên
317 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
318 Ôn tập về biểu đồ
319 Ôn tập về phân số
320 Ôn tập về các phép tính với phân số
321 Ôn tập về đại lượng
322 Ôn tập về hình học
323 Ôn tập về tìm số trung bình cộng
324 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
325 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Các bài viết liên quan khác:

Giới thiệu màn hình mô phỏng các dạng toán Tiểu học.

Các tính năng chính của hai sản phẩm phần mềm mới.

Nội dung chi tiết của Cùng học Toán và Cùng học & Dạy Toán.

Các dạng toán đã được mô phỏng và cách sử dụng.

Mô hình sử dụng phần mềm trên thực tế hỗ trợ học và dạy.

Khả năng hỗ trợ của phần mềm trong chương trình môn Toán bậc Tiểu học.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=298

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn