Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 5. Lệnh nhập câu hỏi chính của Ngân hàng câu hỏi. Phần 2: nhập câu hỏi dài
10/06/2013

Sau khi đã nhập xong kỹ năng câu hỏi và ma trận kiến thức, chúng ta bắt đầu có thể nhập câu hỏi. Công việc nhập câu hỏi vào CSDL Ngân hàng câu hỏi là một trong những việc chính và quan trọng nhất của phần mềm. Đây cũng là một công việc khó khăn nhất.

Vì sao việc nhập câu hỏi lại là một việc quan trọng và khó khăn như vậy?


- Một Ngân hàng câu hỏi chỉ có ý nghĩa khi có một số lượng lớn câu hỏi đầy đủ. Do vậy việc nhập câu hỏi vào CSDL Ngân hàng có ý nghĩa lớn vì nó góp phần làm đầy thêm kho câu hỏi lưu trữ trong Ngân hàng này.

- Tuy nhiên việc nhập câu hỏi vào Ngân hàng không dễ dàng, thậm chí rất khó khăn do người sử dụng có thể không hiếu hết việc phân loại câu hỏi nên nhập sẽ không chính xác. Việc nhập này lại khá nhàm chán nên dễ gây buồn ngủ, nhập sai dữ liệu.

Phần mềm iQB có rất nhiều lệnh và chức năng cho phép nhập câu hỏi vào CSDL Ngân hàng câu hỏi. Bài viết này mô tả thao tác của lệnh nhập câu hỏi chính của phần mềm.

Giao diện chính của lệnh này như hình dưới đây.


Trên giao diện này thể hiện các thông tin chung, tổng quan về các câu hỏi hiện có trong CSDL hiện thời. Chú ý đến các nút lệnh Tạo mới, Xóa, Sửa là các chức năng cho phép nhập trực tiếp câu hỏi vào Ngân hàng hiện thời. Chức năng của nút Nhập trực tiếp từ Text Editor sẽ được mô tả trong một bài viết khác.

Khi nháy nút Tạo mới hoặc Sửa, phần mềm sẽ mở Hộp hội thoại cho phép nhập mới hoặc sửa câu hỏi hiện thời trong Ngân hàng. Giao diện của Hộp hội thoại nhập 1 câu hỏi trong phần mềm iQB Cat 7.0 như sau.


Cần chú ý đến 6 TAB thông tin nhập liệu chính của mỗi câu hỏi, bao gồm:

Thông tin: phân loại kiểu nội dung câu hỏi.

Phân loại: gán các thuộc tính bắt buộc cho câu hỏi.

Nội dung: nội dung chính, quan trọng nhất của câu hỏi.

Đáp án: nội dung các đáp án, nếu có.

Lời giải: lời giải chi tiết, nếu có.

Thống kê: các tham số khác. Các thông tin này không cần nhập.

Trong các TAB trên, 3 TAB đầu tiên là bắt buộc phải nhập. Cửa sổ nhập Nội dung câu hỏi sẽ phụ thuộc vào việc nhập, phân loại câu hỏi từ TAB Thông tin. Chúng ta sẽ tìm hiểu sau các phân loại này.


Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu mô hình câu hỏi dài trong phần mềm iQB 7.0.

Câu hỏi dài là dạng câu hỏi đặc biệt chỉ có trong phần mềm iQB. Câu hỏi dài được thiết kế riêng cho các dạng bài tập đặc biệt của môn ngoại ngữ như các bài đọc hiểu, nghe hiểu. Cấu trúc của một câu hỏi dài sẽ bao gồm 2 thành phần:

- Một câu hỏi mẹ (câu hỏi gốc). Câu hỏi này chỉ có phần nội dung.

- Nhiều câu hỏi con, phụ thuộc vào nội dung của câu hỏi mẹ. Các câu hỏi con này có cấu trúc gần tương tự như câu hỏi ngắn trong phần mềm.

Theo qui định của iQB 7.0, hệ thống câu hỏi dài sẽ phải thỏa mãn các điều kiện sau khi gán kiểu nội dung:

1. Câu hỏi mẹ (gốc) chỉ được quyền gán kiểu Trắc nghiệm và Tự luận.

2. Các câu hỏi phụ, con kèm theo được quyền gán như sau:

- Nếu câu hỏi gốc là trắc nghiệm thì được gán trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi.

- Nếu câu hỏi gốc là tự luận thì chỉ được gán tự luận.

Sơ đồ cấu trúc câu hỏi dài được mô tả trong hình dưới đây:Bây giờ chúng ta cùng thực hiện các thao tác nhập câu hỏi dài trong phần mềm iQB Cat 7.0.

Nhập câu hỏi dài

Câu hỏi dài sẽ bao gồm 1 câu hỏi mẹ (câu gốc) và nhiều câu hỏi phụ (con) kèm theo.

Nếu tại TAB Thông tin chọn kiểu câu hỏi dài, thì tại TAB Nội dung màn hình có dạng sau cho phép nhập nội dung câu hỏi mẹ (gốc).Sau khi đã nhập xong nội dung câu hỏi mẹ (chú ý câu hỏi mẹ chỉ cần nhập nội dung) thì bắt đầu chuyển sang nhập các câu hỏi phụ.

Nháy nút Nhập nội dung các câu hỏi phụ để bắt đầu thực hiện nhập câu hỏi phụ. Khuôn dạng cửa sổ nhập tương tự như sau:


Trong cửa sổ này, chúng ta có thể nhập liên tục nhiều câu hỏi phụ cùng một lúc tương ứng với câu hỏi mẹ (gốc).

Muốn tạo thêm mới 1 câu hỏi phụ nháy nút Tạo mới.

Với mỗi câu hỏi phụ được khởi tạo có thể chọn kiểu nội dung tương ứng tại vị trí góc phải trên của màn hình. Việc nhập nội dung các câu hỏi phụ gần tương tự như nhập câu hỏi ngắn trong phần mềm.

Nếu câu hỏi gốc là Trắc nghiệm thì các câu hỏi phụ chỉ có thể chọn là Trắc nghiệm, Điền khuyết, Cặp đôi. Không cho phép câu hỏi mẹ là trắc nghiệm mà câu hỏi con là tự luận.

Nếu chọn câu hỏi phụ là Trắc nghiệm thì chỉ được phép chọn 1 trong 2 kiểu: Đáp án tường minhLưu nội dung + đáp án.

Màn hình dưới đây mô tả việc nhập câu hỏi phụ là trắc nghiệm, đáp án tường minh.


Giao diện nhập thông tin này hoàn toàn tương tự như đối với câu hỏi ngắn, trắc nghiệm, chỉ lưu nội dung, đáp án tường minh.

Giao diện nhập câu hỏi phụ là trắc nghiệm lưu nội dung + đáp án như hình dưới đây:


Đối với câu hỏi phụ là điền khuyết, giao diện như hình dưới đây, trong đó cho phép người dùng chọn 1 trong 3 kiểu: kéo thả từ, điền từ và chọn từ.


Câu hỏi phụ là cặp đôi được nhập như hình dưới đây:


Nếu câu hỏi mẹ (gốc) là tự luận thì tất cả các câu hỏi phụ cũng đều phải là tự luận. Như vậy phần mềm iQB không cho phép một câu hỏi dài có kiểu chung là tự luận mà lại có 1 câu hỏi phụ là trắc nghiệm.

Giao diện nhập câu hỏi phụ là tự luận như hình sau, cho phép chọn 1 trong 2 kiểu: đáp án tường minh và đáp án không tường minh.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7109


© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn