Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 5 – Học từ, mở rộng vốn từ FORMQuick-Word-Finder: Thi tìm từ nhanh
16/01/2014

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

FORM này được thiết kế dành riêng cho bài học đặc biệt liên quan đến tìm hiểu vốn từ của học sinh: Thi tìm từ chính xác và nhanh trên lớp học.

Các bài luyện, thi này được sử dụng trong các giờ học Luyện từ và câu trong môn Tiếng Việt cấp Tiểu học.


Chức năng FORM

Chức năng chính của FORM là mô tả 2 bài luyện tương ứng với hai cuộc thi tìm hiểu từ sau:

1. Thi tìm từ nhanh nhất

GV cho trướcc yêu cầu, HS phải tìm trong thời gian nhanh nhất từ cần tìm. Ai tìm được đầu tiên là người thắng cuộc.

2. Thi tìm nhiều từ đúng nhất.

GV cho trước yêu cầu, HS đến lượt sẽ tìm cac từ, tìm càng nhiều càng tốt. Thời gian tìm bị hạn chế. Trong khoảng thời gian đó ai tìm được nhiều từ hơn là người thắng cuộc.

Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form

1. Khuôn dạng Thi tìm từ nhanh nhất

Phía trên cùng là nội dung yêu cầu của bài thi. HS có thể bấm các nút 1, 2, 3 để xem các yêu cầu, gợi ý khác cho cùng bài thi này.

Để tìm từ, HS cần gõ từ tại dòng Nhập từ. Nhập xong nhấn ENTER hoặc nháy nút . Nếu đúng thì phần mềm sẽ thông báo ngay, đồng hồ tự động tính thời gian đã tìm thấy.

Có thể sử dụng nút lệnh Trợ giúp .

Nháy nút để chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

2. Khuôn dạng Thi tìm nhiều từ đúng nhất

Phía trên cùng là nội dung yêu cầu của bài thi.

HS cần nhập các từ cần tìm tại dòng Nhập từ. Nhập xong nhấn ENTER hoặc nháy nút . Các từ vừa tìm thấy sẽ hiện trong khung cửa sổ chính của màn hình.

Chú ý: phần mềm không kiểm tra từ đã nhập đã đúng hay không. GV là người thực hiện công việc này.

Nháy nút để tìm kiếm sự trợ giúp: tại dòng nhập từ sẽ hiện một từ cần tìm, HS chỉ việc nhấn ENTER để nhập từ này.

Nháy nút để chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Bộ dữ liệu cần được nhập trong cửa sổ trên bao gồm:

- Kiểu bài luyện được nhập tại vị trí Kiểu, dạng câu hỏi.

- Kiểu nguồn dữ liệu được nhập tại vị trí Nguồn dữ liệu. Có 2 lựa chọn: Tự động sinh hoặc Người dùng tự nhập.

Nếu chọn Tự động sinh thì cần nhập thêm lựa chọn Nguồn từ điển cụ thể tại vị trí Sử dụng nguồn dữ liệu.

Nếu chọn Người dùng tự nhập thì cần thực hiện tiếp các thao tác sau:

- Nhập trực tiếp bộ dữ liệu bài luyện ngay trong cửa sổ này.

Đối với dạng bài Tìm từ nhanh nhất cần nhập các thông tin sau:

+ Nội dung câu hỏi, có thể có hình ảnh đi kèm. Nhập tại vị trí Nội dung câu hỏi.

+ Từ là đáp án chính xác của bài luyện. Nhập tại vị trí Đáp án cho câu hỏi tìm từ nhanh nhất.

Đối với dạng bài Tìm từ nhiều nhất cần nhập các thông tin sau:

+ Nội dung câu hỏi, có thể có hình ảnh đi kèm. Nhập tại vị trí Nội dung câu hỏi.

+ Danh sách các từ là đáp án có thể. Nhập tại vị trí Danh sách đáp án cho câu hỏi tìm từ nhiều nhất. Để nhập 1 từ hãy nháy nút Thêm mới, sau đó gõ từ tại dòng nhập liệu phía dưới và bấm ENTER hoặc nháy nút Nhập.

+ Nhập thời gian làm bài tại vị trí Thời gian cho phép thực hiện. Nhập 2 tham số là Phút, Giây.

- Nhập dữ liệu thông qua ADF file.

Nhập tên tệp ADF tại vị trí Thông tin tệp người dùng. Muốn điều chỉnh trực tiếp tệp này nháy chuột vào nút Nhập, điều chỉnh trực tiếp, sẽ xuất hiện cửa sổ sau.

Trong cửa sổ này có thể nhập nhiều bộ dữ liệu. Nháy nút để bổ sung thêm 1 bộ dữ liệu mới, sau đó nhập bộ dữ liệu này tại cửa sổ này. Cách nhập tương tự phần đã mô tả ở trên.

Chú ý: mỗi bộ dữ liệu có thể là một dạng câu hỏi khác nhau.

Nhập xong nháy nút Chấp nhận để ghi lại kết quả.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7437

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn