Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 6 – Luyện từ và câu FORM FSA2: Phân tích câu 2
17/01/2014

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Phân tích câu là một chủ đề kiến thức rất quan trọng trong chương trình Tiếng Việt Tiểu học. Các chủ đề kiếm thức có liên quan đến phân tích câu bao gồm:


- Phân biệt các loại câu.

- Nhận diện các thành phần của câu.

- Phân tích các thành phần chính của câu.

- Đặt câu hỏi cho các thành phần của câu.

- .....

FORM Phân tích câu 2 được thiết kế nhằm thực hiện 4 dạng bài tập điển hình trong nhóm kiến thức luyện từ và câu.

Chức năng FORM

FORM mô tả 4 dạng bài luyện sau liên quan đến phân tích và nhận dạng các thành phần câu.

1. Tìm dạng câu hỏi cho thanh phần của câu.

2. Đặt câu hỏi cho thành phần của câu được đánh dấu.

3. Tìm thành phần của câu tương ứng với dạng câu hỏi cho trước.

4. Tìm các thành phần chính của câu.

Tất cả các dạng bài luyện trên đều được nhập dữ liệu trực tiếp vào FORM hoặc được tự động sinh từ các nguồn từ điển có sẵn trong phần

Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form

Tùy thuộc vào các dạng câu hỏi mà màn hình giao diện của FORM sẽ khác nhau. Chúng ta sẽ xét từng trường hợp riêng biệt.

Dạng 1: Tìm dạng câu hỏi cho thành phần của câu.


Đây là dạng bài tập cho trước một câu và một phần của câu được đánh dấu ngay trên màn hình. Cần tìm dạng câu hỏi tương ứng với thành phần này. Thao tác thực hiện: nháy chuột lên mẫu câu hỏi tương ứng trên màn hình. Phần mềm sẽ thông báo kết quả đúng / sai ngay sau vài giây.

Muốn máy tính trợ gúp thì nháy nút .

Sau khi làm xong nháy nút  để chuyển sang bài tiếp theo.

Dạng 2: Đặt câu hỏi cho thành phần câu.


Đây là dạng bài tập cho trước một câu và một phần của câu được đánh dấu ngay trên màn hình. Cần đặt câu hỏi tương ứng với thành phần này. Nhập câu hỏi này ngay tại khung cửa sổ phía dưới màn hình.

Muốn máy tính trợ gúp thì nháy nút , câu hỏi sẽ hiện ra trong cửa sổ phía dưới trong vài tích tắc.

Sau khi nhập xong thì nháy nút  để kiểm tra làm đúng hay sai.

Nháy nút  để làm lại từ đầu bài luyện này.

Sau khi làm xong nháy nút  để chuyển sang bài tiếp theo.

Dạng 3: Tìm thành phần câu tương ứng với dạng câu hỏi cho trước.


Đây là dạng bài tập cho trước một câu và một dạng câu hỏi cho trước. Cần tìm ra thành phần của câu tương ứng với câu hỏi này. Nhập lại thành phần câu này trong khung cửa sổ phía dưới màn hình.

Muốn máy tính trợ gúp thì nháy nút , đáp án sẽ hiện ra trong cửa sổ phía dưới trong vài tích tắc.

Sau khi nhập xong thì nháy nút  để kiểm tra làm đúng hay sai.

Nháy nút  để làm lại từ đầu bài luyện này.

Sau khi làm xong nháy nút  để chuyển sang bài tiếp theo.

Dạng 4: Tìm các thành phần chính của câu.


Đây là dạng bài tập cho trước một câu, cần tìm và chỉ ra các thành phần chính của câu này. Các thành phần cần tìm sẽ hiện tại khung cửa sổ phía dưới.

Mỗi thành phần câu cần tìm sẽ hiện câu hỏi phía trên và cần nhập trực tiếp thành phần tương ứng của câu trong khung cửa sổ phía dưới.

Muốn máy tính trợ gúp thì nháy nút , đáp án sẽ hiện ra trong các cửa sổ phía dưới trong vài tích tắc.

Sau khi nhập xong thì nháy nút  để kiểm tra làm đúng hay sai.

Nháy nút  để làm lại từ đầu bài luyện này.

Sau khi làm xong nháy nút  để chuyển sang bài tiếp theo.


Bộ dữ liệu của FORM này cần nhập như sau:

- Tại vị trí Kiểu nguồn dữ liệu chọn 1 trong 2 kiểu: Tự động sinh hoặc Nhập trực tiếp.

Nếu chọn Tự động sinh tại bước trên thì cần chọn tiếp kiểu bài luyện tại vị trí Chọn kiểu bài tập. Được phép chọn 1 trong số 4 dạng bài luyện chính của FORM.

Nếu chọn Nhập trực tiếp tại bước trên thì công việc tiếp theo là nhập trực tiếp dữ liệu trên FORM như sau:

- Chọn kiểu bài luyện tại vị trí Chọn kiểu, dạng bài luyện. Được phép chọn 1 trong số 4 dạng bài luyện chính của FORM.

- Tùy thuộc vào kiểu bài luyện mà bộ dữ liệu sẽ được nhập tiếp như sau:

Nếu chọn kiểu 1: Tìm dạng câu hỏi cho thành phần của câu thì việc nhập liệu sẽ như sau:


- Tại vị trí Yêu cầu, mô tả bài luyện nhập:

Tìm dạng câu hỏi tương ứng với phần in đậm trong câu sau.

- Tại vị trí Câu chính nhập câu, đoạn văn chính của bài luyện, chú ý thành phần tương ứng với câu hỏi cần in đậm sẽ phải đặt trong dấu Tag .... . Nháy nút  để kiểm tra xem đã nhập đúng chưa.

- Tại vị trí Dạng câu hỏi chọn kiểu câu hỏi trong danh sách.

Nếu chọn kiểu 2: Đặt câu hỏi cho thành phần câu thì việc nhập liệu sẽ như sau:


- Tại vị trí Yêu cầu, mô tả bài luyện nhập:

Hãy đặt câu hỏi cho thành phần in đậm trong câu sau.

- Tại vị trí Câu chính nhập câu, đoạn văn chính của bài luyện, chú ý thành phần cần in đậm sẽ phải đặt trong dấu Tag .... . Nháy nút  để kiểm tra xem đã nhập đúng chưa.

- Tại vị trí Câu hỏi cụ thể nhập câu hỏi cụ thể tương ứng với phần in đậm của câu.

Nếu chọn kiểu 3: Tìm thành phần tương ứng với dạng câu hỏi thì việc nhập liệu sẽ như sau:


- Tại vị trí Yêu cầu, mô tả bài luyện nhập:

Tìm thành phần của câu tương ứng với dạng câu hỏi trong câu sau.

- Tại vị trí Dạng câu hỏi chọn kiểu câu hỏi trong danh sách.

- Tại vị trí Câu chính nhập câu, đoạn văn chính của bài luyện, chú ý thành phần tương ứng với câu hỏi cần in đậm sẽ phải đặt trong dấu Tag .... . Nháy nút  để kiểm tra xem đã nhập đúng chưa.

Nếu chọn kiểu 4: Tìm các thành phần chính của câu thì việc nhập liệu sẽ như sau:


- Tại vị trí Yêu cầu, mô tả bài luyện nhập:

Tìm các thành phần của câu tương ứng với dạng câu hỏi ........... trong câu sau.

- Các câu hỏi sẽ được nhập tại vị trí Thành phần chính của câu. Cho phép nhập 1 , 2 hoặc 3 câu hỏi để tương ứng với các thành phần của câu. Các câu hỏi này sẽ được nhập trực tiếp tại vị trí ..... trong yêu cầu, mô tả trên.

- Tại vị trí Câu chính nhập câu, đoạn văn chính của bài luyện, chú ý thành phần tương ứng với câu hỏi cần in đậm sẽ phải đặt trong dấu Tag .... . Có bao nhiêu câu hỏi thì sẽ có bấy nhiêu Tag .... Nháy nút  để kiểm tra xem đã nhập đúng chưa.

Nếu muốn chuyển nhập dữ liệu từ ADF File thì nhập tên tệp ADF tại vị trí Tên tệp dữ liệu chuyển nhập. Nháy nút Nhập, sửa trực tiếp để nhập dữ liệu cho tệp ADF này.

Cửa sổ nhập dữ liệu cho ADF File có dạng như sau:


Mỗi tệp ADF có thể lưu trữ nhiều bộ câu hỏi cho FORM.

Muốn tạo thêm câu hỏi mới nháy nút . Với mỗi câu hỏi việc nhập liệu tương tự như đã mô tả trong phần trên.

Sau khi nhập xong nháy nút Đồng ý để ghi lại kết quả.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7442

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn